PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Total Gas & Power Nederland B.V. (“TGPNL”) de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt. TGPNL volgt hierbij de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

TGPNL vraagt sollicitanten om persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van het wervings- en selectieproces en om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waar u naar solliciteert. Daarnaast kan TGPNL uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en eventueel om een arbeidsovereenkomst op te stellen.

TGPNL is onderdeel van de TOTAL groep en kan onder omstandigheden uw persoonsgegevens verstrekken aan andere maatschappijen uit de groep. Dit gebeurt uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet met andere dan voornoemde partijen worden gedeeld. Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden gevraagd deel te nemen aan een assessment. In deze voorkomende gevallen worden aan degenen die met de uitvoering van het assessment belast zijn, persoonsgegevens verstrekt welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het assessment.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u reageert op een vacature, vraagt TGPNL u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens bestaan onder meer uit uw NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, uw curriculum vitae en alle gegevens die betrekking hebben op de door u gevolgde opleidingen (en cijferlijsten), cursussen en stages, hobby’s en op de aard en inhoud van uw vorige dienstbetrekkingen. Indien ongevraagd aanvullende persoonsgegevens door u worden verstrekt, geeft u (door deze actieve handeling) toestemming aan TGPNL om ook deze gegevens op te slaan en/of anderszins te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Total Gas & Power Nederland B.V.
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
E-mail: recruitment@totalgp.nl
telefoon: 070-218 21 57

Bewaren van de gegevens

Uw persoonsgegevens zullen uiterlijk vier weken na beëindiging van de werving- & selectieprocedure worden verwijderd, tenzij u expliciet toestemming geeft aan TGPNL om uw gegevens langer te bewaren in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zal TGPNL uw persoonsgegevens maximaal één jaar bewaren. Als de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming daarvoor, kunt u uw toestemming altijd intrekken. TGPNL zal vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt, zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal een week na deze mededeling het verzoek verwerken en de uw gegevens verwijderen.

Beveiligingsmaatregelen

TGPNL neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in veilige (digitale) omgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke werknemers van TGPNL.

Rechten van de sollicitant

U hebt het recht om TGPNL te verzoeken om inzage te geven in de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt TGPNL verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U hebt voorts het recht om TGPNL te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking en om uw persoonsgegevens te laten overdragen. U kunt hiertoe schriftelijk of per e-mail contact opnemen met onze Data Protection Officer:

Total Gas & Power Nederland B.V.
T.a.v. Data Protection Officer/HR
Prinses Beatrixlaan 5
2595 AK Den Haag
E-mail: recruitment@totalgp.nl

U zult zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie ontvangen van TGPNL. Het is mogelijk dat deze termijn wordt verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Een afwijzing van uw verzoek zal worden gemotiveerd.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap), of om naar de rechter te gaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op:

9 september 2019